SO SÁNH LIÊN PHÒNG

Hằng năm, nhằm nâng cao năng lực xử lý và phân tích mẫu cho các cán bộ phòng thí nghiệm Phân viện Hóa-Môi trường tích cực tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng với các phòng thí nghiệm hàng đầu trên thế giới như InterCinD, Intercal,… Các phân tích liên phòng hàng năm (từ 2006 đến nay) với khoảng 200 PTN quốc tế chuyên phân tích về dioxin cho thấy: 100 % số mẫu đạt yêu cầu (z-cores < 2) trong đó 50% đạt loại suất xắc (z-cores < 1).

Từ năm 2014 đến nay, Phòng Phân tích môi trường, Phân viện Hóa-Môi trường đã tham gia Chương trình thử nghiệm liên phòng thí nghiệm do Trung tâm quan trắc môi trường, Tổng cục môi trường, Bộ TN&MT tổ chức. Kết quả tham gia phân tích xác định nồng độ các kim loại: Cd, Cu, Pb, Zn, Mn, Cr trong nền mẫu nước mặt và nước thải cho kết quả phù hợp, đạt yêu cầu. Giá trị z-score < 2: nằm trong khoảng chấp nhận được so với giá trị ấn định của chương trình.

Phòng Phân tích Dioxin

TT Chương trình Nhà tổ chức Mẫu Thời gian Chỉ tiêu Kết quả/ Zscore
1 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 5th ALS, Italy Trầm tích A 2/2017 TEQ (PCDD/PCDF)

TEQ (PCDD/PCDF Upperbound

1,96

2,02

2 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 5th ALS, Italy Trầm tích B 2/2017 TEQ (PCDD/PCDF)

TEQ (PCDD/PCDF) Upperbound

2,10

2,17

3 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 5th ALS, Italy Trầm tích C 2/2017 TEQ (PCDD/PCDF)

TEQ (PCDD/PCDF) Upperbound

2,26

2,34

4 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 5th ALS, Italy Trầm tích A 2/2017 TEQ (PCB)

TEQ (PCB) Upperbound

-1,75

-1,75

5 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 5th ALS, Italy Trầm tích B 2/2017 TEQ (PCB)

TEQ (PCB) Upperbound

-1,52

-1,52

6 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 5th ALS, Italy Trầm tích A 2/2017 TEQ (PCDD/PCDF+PCB)

TEQ (PCDD/PCDF+PCB) UpB

1,49

1,49

7 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 5th ALS, Italy Trầm tích B 2/2017 TEQ (PCDD/PCDF+PCB)

TEQ (PCDD/PCDF+PCB) UpB

1,64

1,65

8 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 5th ALS, Italy Tro A 2/2017 TEQ (PCDD/PCDF)

TEQ (PCDD/PCDF) Upperbound

-0,46

-0,62

9 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 5th ALS, Italy Tro B 2/2017 TEQ (PCDD/PCDF)

TEQ (PCDD/PCDF) Upperbound

0,51

0,15

10 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 5th ALS, Italy Tro C 2/2017 TEQ (PCDD/PCDF)

TEQ (PCDD/PCDF) Upperbound

0,50

0,14

11 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 5th ALS, Italy Tro A 2/2017 TEQ (PCB)

TEQ (PCB) Upperbound

-0,51

-0,66

12 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 5th ALS, Italy Tro B 2/2017 TEQ (PCB)

TEQ (PCB) Upperbound

-0,51

-0,74

13 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 5th ALS, Italy Tro A 2/2017 TEQ (PCDD/PCDF+PCB)

TEQ (PCDD/PCDF+PCB) UpB

-0,58

-0,71

14 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 5th ALS, Italy Tro B 2/2017 TEQ (PCDD/PCDF+PCB)

TEQ (PCDD/PCDF+PCB) UpB

0,23

0,00

15 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 6th ALS, Italy Trầm tích A 4/2018 TEQ (PCDD/PCDF)

TEQ (PCDD/PCDF Upperbound

3,01

1,84

16 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 6th ALS, Italy Trầm tích B 4/2018 TEQ (PCDD/PCDF)

TEQ (PCDD/PCDF) Upperbound

2,60

1,50

17 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 6th ALS, Italy Trầm tích C 4/2018 TEQ (PCDD/PCDF)

TEQ (PCDD/PCDF) Upperbound

2,77

1,64

18 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 6th ALS, Italy Trầm tích A 4/2018 TEQ (PCB)

TEQ (PCB) Upperbound

-1,86

-2,26

19 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 6th ALS, Italy Trầm tích B 4/2018 TEQ (PCB)

TEQ (PCB) Upperbound

-1,82

-2,21

20 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 6th ALS, Italy Trầm tích C 4/2018 TEQ (PCB)

TEQ (PCB) Upperbound

-1,79

-2,19

21 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 6th ALS, Italy Trầm tích A 4/2018 TEQ (PCDD/PCDF+PCB)

TEQ (PCDD/PCDF+PCB) UpB

2,28

1,77

22 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 6th ALS, Italy Trầm tích B 4/2018 TEQ (PCDD/PCDF+PCB)

TEQ (PCDD/PCDF+PCB) UpB

1,95

1,44

23 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 6th ALS, Italy Trầm tích C 4/2018 TEQ (PCDD/PCDF+PCB)

TEQ (PCDD/PCDF+PCB) UpB

2,09

1,59

24 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 6th ALS, Italy Tro A 4/2018 TEQ (PCDD/PCDF)

TEQ (PCDD/PCDF Upperbound

-0,54

-0,54

25 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 6th ALS, Italy Tro B 4/2018 TEQ (PCDD/PCDF)

TEQ (PCDD/PCDF) Upperbound

-0,64

-0,65

26 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 6th ALS, Italy Tro C 4/2018 TEQ (PCDD/PCDF)

TEQ (PCDD/PCDF) Upperbound

-0,37

-0,38

27 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 6th ALS, Italy Tro A 4/2018 TEQ (PCB)

TEQ (PCB) Upperbound

-0,70

-1,03

28 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 6th ALS, Italy Tro B 4/2018 TEQ (PCB)

TEQ (PCB) Upperbound

-0,66

-1,00

29 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 6th ALS, Italy Tro C 4/2018 TEQ (PCB)

TEQ (PCB) Upperbound

-0,61

-0,97

30 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 6th ALS, Italy Tro A 4/2018 TEQ (PCDD/PCDF+PCB)

TEQ (PCDD/PCDF+PCB) UpB

-0,48

-0,56

31 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 6th ALS, Italy Tro B 4/2018 TEQ (PCDD/PCDF+PCB)

TEQ (PCDD/PCDF+PCB) UpB

-0,59

-0,68

32 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 6th ALS, Italy Tro C 4/2018 TEQ (PCDD/PCDF+PCB)

TEQ (PCDD/PCDF+PCB) UpB

-0,30

-0,37

33 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 6th ALS, Italy Trầm tích

A

10/2019 TEQ (PCDD/PCDF+PCB)

TEQ (PCDD/PCDF+PCB) UpB

-0,94

-1,21

34 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 6th ALS, Italy Trầm tích

B

10/2019 TEQ (PCDD/PCDF+PCB)

TEQ (PCDD/PCDF+PCB) UpB

-0.98

-1,25

35 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 6th ALS, Italy Trầm tích

C

10/2019 TEQ (PCDD/PCDF+PCB)

TEQ (PCDD/PCDF+PCB) UpB

-0,86

-1,12

36 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 6th ALS, Italy Tro A 10/2019 TEQ (PCDD/PCDF+PCB)

TEQ (PCDD/PCDF+PCB) UpB

-1,64

-1,67

37 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 6th ALS, Italy Tro B 10/2019 TEQ (PCDD/PCDF+PCB)

TEQ (PCDD/PCDF+PCB) UpB

-1,69

-1,73

38 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 6th ALS, Italy Tro C 10/2019 TEQ (PCDD/PCDF+PCB)

TEQ (PCDD/PCDF+PCB) UpB

-1,61

-1,64

39 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 6th ALS, Italy Cá A 10/2019 TEQ (PCDD/PCDF+PCB)

TEQ (PCDD/PCDF+PCB) UpB

-1,00

-0,96

40 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 6th ALS, Italy Cá B 10/2019 TEQ (PCDD/PCDF+PCB)

TEQ (PCDD/PCDF+PCB) UpB

-1,28

-1,24

41 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 6th ALS, Italy Cá C 10/2019 TEQ (PCDD/PCDF+PCB)

TEQ (PCDD/PCDF+PCB) UpB

-0,71

-0,68

 

Phòng Phân tích Môi trường

TT Chương trình Nhà tổ chức Mẫu Thời gian Chỉ tiêu Kết quả/ Zscore
1 Chương trình thử nghiệm liên phòng CEM-LPT-13 Trung tâm quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ tài nguyên và Môi trường Nước thải 21/7-25/8/2015 As

Pb

Cd

Zn

Cu

Mn

3,1

2,0

-0,4

-0,3

0,5

-0,4

2 Chương trình thử nghiệm liên phòng CEM-LPT-14 Đất 01/9-5/10/2015 As

Pb

Zn

Cu

Mn

Ni

2,4

-0,5

-2,7

-0,4

0,0

2,9

3 Chương trình thử nghiệm liên phòng CEM-LPT-21 Đất 01/11-15/12/2016 As

Cd

Pb

Zn

Cu

-5,5

-5,0

-5,5

-2,7

-4,0

4 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 5th ALS, Italy Trầm tích 10/2017  

As

Cd

Cr

Cu

Mn

Pb

A

0,38

0,92

2,09

0,75

-0,82

-1,06

B

0,63

1,21

1,80

0,97

-1,41

-0,32

C

0,81

0,53

1,71

0,59

-1,70

-0,87

5 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 6th ALS, Italy Trầm tích 4/2018  

As

Cd

Cr

Cu

Mn

Ni

Pb

A

-1,68

-3,71

-0,28

-1,82

0,42

0,97

1,33

B

-1,70

-3,98

-0,37

-1,81

0,31

0,77

1,21

C

-1,74

-3,78

-0,33

-1,76

0,49

0,62

1,43

6 Chương trình thử nghiệm thành thạo CEM-LPT-47 Trung tâm quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ tài nguyên và Môi trường Nước ngầm 8/2019 As

Cd

Pb

Cu

Ni

Mn

Fe

Đạt

Đạt

Trong vùng cảnh báo

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

7 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 6th ALS, Italy Trầm tích 10/2019  

Al

As

Cd

Cr

Cu

Hg

Mn

Ni

Pb

Sb

Se

Sn

Zn

A B C
1,01

-0,52

1,04

-0,76

1,69

-1,00

2,16

-1,01

0,37

0,07

-0,57

-0,97

8,51

0,79

-0,62

0,63

-0,94

1,52

-1,00

0,95

-0,35

0,23

-0,01

-0,59

-0,91

7,40

1,02

-0,35

0,85

-0,69

1,38

-1,02

1,11

-1,07

0,28

0,07

-0,58

-0,92

8,77

8 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 6th ALS, Italy Tro 10/2019  

Ag

Al

As

Cd

Cr

Cu

Hg

Mn

Ni

Pb

Sb

Se

Sn

Zn

A

-1,05

1,22

-0,22

-0,90

1,01

-0,37

-0,95

5,07

-0,40

1,03

-0,84

-0,84

-1,48

21,10

B

-1,06

1,34

-0,40

-1,47

-0,16

-1,18

-0,93

2,77

-0,79

0,64

-0,87

-0,84

-1,80

13,91

C

-1,06

1,21

-0,23

-1,38

0,50

-1,08

-0,91

4,24

-1,14

0,75

-0,86

-0,84

-1,12

21,00

9 Chương trình thử nghiệm liên phòng InterCinD 6th ALS, Italy 10/2019  

Ag

Al

As

Cd

Cr

Cu

Hg

Mn

Ni

Pb

Sb

Se

Sn

Zn

A

ND

0,91

0,59

ND

0,69

1,02

0,47

0,79

0,86

1,55

0,64

0,68

NA

0,75

B

ND

0,36

0,83

ND

0,55

0,32

0,30

0,55

0,70

ND

0,44

0,75

NA

0,68

C

ND

0,85

0,70

ND

0,88

0,78

0,63

0,78

0,56

-0,14

1,03

0,69

NA

0,69