CHI NHÁNH PHÍA NAM/PHÒNG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

Lịch sử hình thành

Phòng Phân tích Môi trường/Chi nhánh Phía Nam được thành lập ngày 12 tháng 6 năm 2003 có chức năng nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học kỹ thuật và đào tạo cán bộ trong lĩnh vực nghiên cứu, phân tích và xử lý môi trường.

Chức năng, nhiệm vụ

- Nghiên cứu phương pháp phân tích các chất gây ô nhiễm môi trường; nghiên cứu các giải pháp, công nghệ xử lý ô nhiễm đất, nước, không khí và các đối tượng khác của môi trường, đề xuất các biện pháp khắc phục.

- Đánh giá tác động môi trường tại các khu vực quân sự và dân sự ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

- Ứng dụng, chuyển giao công nghệ các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới trong lĩnh vực nghiên cứu, phân tích và xử lý môi trường.

- Tham gia công tác đào tạo cán bộ khoa học theo chuyên ngành nghiên cứu.

Nhân lực

Hiện nay, Phòng Phân tích Môi trường có 6 cán bộ kĩ thuật chuyên trách. Các cán bộ của Phòng đều là những cán bộ được đào tào cơ bản chuyên ngành hóa và môi trường tại các cơ sở giáo dục uy tín với 2 Tiến sĩ, *** Thạc sĩ và ** kỹ sư, cử nhân. Đội ngũ cán bộ có đủ năng lực phân tích theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

Trang thiết bị

Danh sách các thiết bị lấy mẫu

TT Tên thiết bị Nhà sản xuất Model, hãng, nước sản xuất
1 Thiết bị lấy mẫu khí TISH Mỹ

Danh sách các thiết bị phân tích

TT Tên thiết bị Kiểu Nhà sản xuất, nước sản xuất
1 Thiết bị đo pH Seven Easy pH Mettlet Toledo Thụy Sỹ
2 Máy đo quang phổ UV/VIS GENESYS

10S UV-Vis

Mỹ

Năng lực

Chi nhánh Phía Nam của TTNĐ Việt-Nga đã được Văn phòng công nhận chất lượng (BoA), Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng chỉ công nhận ISO 17025:2017 với mã số VILAS 1236.

Trên cơ sở trang thiết bị, Phòng thí nghiệm Phân tích Môi trường/CNPN đang tham gia xây dựng hồ sơ năng lực đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định 127/2014/NĐ-CP với 100 chỉ tiêu  quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường nước mặt, nước dưới đất, nước thải, đất, trầm tích, bùn. Bao gồm:

- Phân tích, đo nhanh tại hiện trường:        17 chỉ tiêu.

- Lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu:  05 chỉ tiêu.

- Phân tích trong phòng thí nghiệm:           78 chỉ tiêu.

Danh mục các chỉ tiêu quan trắc môi trường của Phòng Phân tích Môi trường/Chi nhánh Phía Nam

Danh mục các chỉ tiêu phân tích của Phòng Phân tích Môi trường/Chi nhánh Phía Nam

TT Thông số Môi trường Phương pháp Thiết bị
1 pH Nước mặt,

Nước dưới đất,

Nước thải

TCVN 6492:2011 pH-meter
2 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) Nước mặt SMEWW2540D: 2017
3 COD Nước thải SMEWW 5220C:2017
4 Nito tổng Nước thải TCVN 6638:2000 UV-VIS
5 Cadimi (Cd) Nước thải SMEWW3111B:2017 F-AAS
6 Chì (Pb) Nước thải SMEWW3111B:2017 F-AAS
7 Amoni (NH4+) Nước mặt,

Nước thải

SMEWW 4500 B&F:2017 UV-VIS
8 Nitrat (NO3) Nước mặt,

Nước thải

TCVN 6180:1996 UV-VIS
9 Asen (As) Nước dưới đất

Nước thải

SMEWW3114B:2017 HG-AAS
10 Chì (Pb) Đất TCVN 6649:2000 F-AAS

Đề tài, nhiệm vụ

Trong thời gian qua, Phòng Phân tích môi trường/Chi nhánh Phía Nam đã triển khai và phối hợp thực hiện một số nội dung quan trắc môi trường với một số đơn vị trong và ngoài quân đội ở khu vực phía nam như Công ty Tân cảng/ Quân chủng hải quân, Quân khu 7, Quân đoàn 4, Bộ Tư lệnh TP. HCM, Công ty Lưới điện cao thế TP. HCM…

Một số hình ảnh hoạt động

Cán bộ Phòng Phân tích Môi trường/Chi nhánh phía Nam tiến hành lấy mẫu nước trên sông.
Cán bộ Phòng Phân tích Môi trường/Chi nhánh phía Nam tiến hành phân tích các chỉ tiêu hóa lý.
Cán bộ Phòng Phân tích Môi trường/Chi nhánh phía Nam đang tiến hành phân tích xác định nồng độ kim loại trong mẫu nước bằng thiết bị quang phổ hấp phụ nguyên tử.